Indkøbskurv

Gratis levering på alle ordre over 1000 DKK

Handelsbetingelser

Handels Betingelser


Salgs- og leveringsbetingelser for Summit Invest Aps som ejer Karmacool.dk


1. ANVENDELSE

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance af produkter fra Summit Invest ApS (“Leverandøren”) til kunden (“Kunden”).
1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til produktet fra kundens side, anført i eksem-pelvis kundens ordreafgivelse eller i Kundens generelle købsbetingelser, er ikke bindende for Leverandøren, medmindre Leverandøren skriftligt har erklæret sig indforstået med de på-gældende specifikke krav.
1.3 Såfremt der er indgået separat aftale med Leverandøren, som henviser til disse salgs- og leveringsbetingelser, udgør disse en integreret del af en sådan Aftale. Ved eventuelle uover-ensstemmelser mellem disse salgs- og leveringsbetingelser og Aftalen, skal den konkrete Af-tale have forrang.

2. KUN SALG TIL ERHVERVSDRIVENDE

2.1 Leverandøren sælger kun til erhvervsdrivende med et gyldigt CVR-nr. Der sker således ikke salg til forbrugere.

3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

3.1 Betaling er netto kontant (dvs. vi sender ikke før vi har modtaget betaling)
3.2 Alle priser er opgivet eksklusive montering, opstilling, tilslutning, transport, moms og andre skatter og afgifter, som Leverandøren er pligtig at opkræve hos Kunden. Ved køb for mere end kr. 1000 er der gratis levering, men dette gælder kun i Danmark med undtagelse af øer uden broforbindelse.
3.3 Der tages forbehold for prisændringer og åbenlyse trykfejl.
3.4 Såfremt der i perioden mellem ordrebekræftelse, tilbud, bestilling og levering sker stigninger i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, skat, toldsatser, import- eller eksportafgif-ter, kurs- eller valutaforandringer eller andre forhold udenfor Leverandørens kontrol, er Le-verandøren berettiget til at forhøje prisen tilsvarende mod angivelse af årsagen til prisforhøjelsen.
3.5 Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav mod Leverandøren i Leverandø-rens fakturaer.

4. LEVERING OG RETUR

4.1 Medmindre andet er aftalt, er leveringstiderne vejledende og er gældene fra det tidspunkt vi modtager vores betaling.
4.2 Levering sker for Kundens regning og risiko. Kunden kan således ikke rette et krav mod Leve-randøren for eventuelle skader opstået efter Produktet er overleveret til transportfirmaet. Eventuelle transportskader skal afklares med transportfirmaet. Ved køb for mere end kr. 500 er der gratis levering, men dette gælder kun i Danmark med undtagelse af øer uden brofor-bindelse.
4.3 Leverandøren leverer ikke produkter uden for Danmarks grænser.
4.4 Dersom Kunden ikke er til stede på det aftalte tidspunkt og sted, skal Kunden betale kr. 695 for at få leveret Produktet igen.
4.5 Leverandøren tager kun leverede produkter retur efter forudgående aftale og senest 8 dage efter modtagelse af Produktet.
4.6 Indgås der aftale om, at det leverede Produkt skal returneres, gælder følgende:
4.6.1 Kunden skal betale minimum 20 % af Produktets pris til Leverandøren, dog minimum 250 kroner.
4.6.2 Varen tages kun retur, hvis den er i original ubrudt emballage.5. FORSINKELSE

5.1 Er Leverandøren vidende om, at forsinkelse vil indtræffe, eller synes forsinkelse sandsynlig, skal dette uden ophold skriftligt meddeles Kunden. Årsagen til forsinkelsen skal angives, samt så vidt muligt hvornår tidspunkt for levering kan forventes at finde sted.
5.2 Medmindre forsinkelse med levering skyldes grov uagtsomhed hos Leverandøren, udskydes leveringstidspunktet i det omfang det efter omstændighederne skønnes rimeligt. I øvrigt be-rettiger forsinket levering ikke Kunden til erstatning for eventuelt tab som følge af forsinkelsen.

6. REKLAMATION OG ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1 Det skal fremhæves, at Købelovens bestemmelser herom er fraveget.
6.2 Billeder af Produktet på Leverandørens hjemmeside er kun vejledende og der kan forekom-me afvigelser
6.3 Når Kunden har modtaget Produktet, er Kunden forpligtet til straks at undersøge Produktet.
6.4 Reklamationer over mangler, der er eller burde være opdaget ved den i pkt. 6.3 nævnte undersøgelse, skal fremsættes skriftligt over for Leverandøren senest 8 dage efter Kundens modtagelse af Produktet.
6.5 Såfremt mangelen først viser sig senere, skal reklamation dog altid ske straks herefter.
Reklamation skal under alle omstændigheder senest være fremsat over for Leverandøren:
(a) ved køb af nye Produkter: 1 år efter modtagelsen,
(b) ved køb af brugte Produkter: 90 dage efter modtagelsen, eller
(c) ved køb af reservedele: 90 dage efter modtagelsen
Ved reklamation efter udløbet af ovenstående periode kan Kunden ikke længere gøre man-gelsindsigelser gældende over for Leverandøren.
Kundens mangelsbeføjelser er nærmere beskrevet I pkt. 6.7 nedenfor.
6.6 Der foreligger en mangel, hvis Leverandørens Produkt er væsentligt ringere end de mellem Kunden og Leverandøren aftalte specifikationer.
Der foreligger ikke en mangel ved Produktet,
(a) hvis Produktet i al væsentlighed lever op til det aftalte, uanset om Produktet kan anvendes som forudsat af Kunden,
(b) hvis der er tale om fejl eller problemer, som kan henføres til begivenheder, som Kunden bærer risikoen for, som f.eks. urigtig montering foretaget af andre end Le-verandøren, ukorrekt anvendelse, overbelastning, ukorrekt opbevaring eller man-gelfuld vedligeholdelse, herunder manglende rengøring og afkalkning,
(c) hvis Kunden i strid med produktdokumentation og/eller modtagne anbefalinger anvender Produktet sammen med andre produkter eller tilbehør på en måde, som påvirker dets funktion eller egenskaber,
(d) hvis Kunden ændrer eller foretager indgreb i Produktet uden Leverandørens tilla-delse,
(e) hvis der er tale om almindelig slitage, herunder hvis forbrugsmaterialer (pærer, fil-ter, sikringer, pakninger m.v.) skal udskiftes, eller
(f) hvis der udføres arbejde, herunder service på Produktet af andre end de, der anvi-ses af Leverandøren, herunder af Kundens egne ansatte.
6.7 Såfremt et Produkt lider af en mangel,
(a) som Leverandøren er ansvarlig for, jf., pkt. 6.6, og
(b) som Kunden rettidigt har reklameret over, jf. pkt. 6.4 og 6.5,
gælder følgende procedure:
6.7.1 Når manglen i fællesskab via telefon er lokaliseret af Kunden og Leverandøren, fremsender Leverandøren en ny reservedel til Kunden til brug for udbedring af manglen. Kunden vareta-ger herefter selv udbedring heraf. Det skal præciseres, at Leverandøren ikke kommer ud til Kunden i forbindelse med lokalisering af manglen. Kunder modtager således ikke yderligere servicering af Produktet/udbedring af manglen end fremsendelse af en ny reservedel.
6.7.2 Senest 14 dage efter modtagelse af den nye reservedel returnerer Kunden for egen regning den/de defekt(e) reservedel(e) til Leverandøren. Sker dette ikke, er Leverandøren berettiget til at fakturere Kunden for den nye reservedel.
6.7.3 Viser det sig, at returnerede reservedele alligevel ikke er defekte, er Leverandøren berettiget til at fakturere Kunden for nye reservedele.
6.8 Ingen af Parterne skal være ansvarlig overfor den anden Part for indirekte tab og følgeska-der, såsom handelstab, driftstab, tabt fortjeneste og lignende økonomiske tab.
6.9 Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til det for det pågældende Produkt fakture-rede beløb.


7. PRODUKTANSVAR

7.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, me-dens Produktet er i Kundens besiddelse.
7.2 I tilfælde af personskade forårsaget af Produktet, er Leverandøren ansvarlig i overensstem-melse med den til enhver tid gældende produktansvarslovs regler herom, idet Leverandøren dog ikke er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader såsom ødelagt produktion, driftstab, tidstab, avancetab, tabt fortjeneste og rentetab m.v.
7.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part underrette den anden part herom.
7.4 Kunden er pligtig til at acceptere samme værneting, som behandler en eventuel produktan-svarssag mod Leverandøren.
7.5 I den udstrækning Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Leverandørens ansvar er begrænset i henhold til dette punkt 7.

8. FORCE MAJEURE


8.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelse forårsaget af krig, optøjer, bor-gerkrig, statslig eller anden offentlig myndigheds intervention, brand, maskinskader, strejke, lockout, eksport og/eller import restriktioner, sabotagehandlinger, naturkatastrofer, valuta-restriktioner, beslaglæggelse, maskinsammenbrud, mangler ved leverancer fra underleve-randør eller forsinkelse fra underleverandør, brændstof eller andre grunde, hvorover Leve-randøren ikke har kontrol og som forårsager forsinkelse eller forhindrer levering af de(t) be-stilte Produkt(er).

9. TVISTER


9.1 Enhver tvist som udspringer af disse salgs- og leveringsbetingelser eller Parternes samhan-del, herunder om produktansvar, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Helsingør.

10. Brug af Firmas Logo i Markedsføring

Når et firma har foretaget et køb hos os, giver firmaet samtykke til, at vi kan anvende deres logo i vores markedsføringsaktiviteter, med følgende betingelser:

10.1 Formål: Formålet med at bruge firmaets logo er udelukkende til markedsføring og fremvisning af produkter og tjenester solgt af vores webshop.

10.2 Begrænsninger: Vi vil kun bruge firmaets logo på en måde, der er relevant for vores forretningsaktiviteter. Vi forpligter os til ikke at ændre, forvanske eller misbruge firmaets logo på nogen måde.

10.3 Ret til at trække samtykke tilbage: Firmaet har ret til til enhver tid at trække deres samtykke tilbage vedrørende brugen af deres logo i vores markedsføring. Hvis dette ønskes, bedes firmaet kontakte os skriftligt, og vi vil ophøre med brugen af logoet inden for en rimelig tidsramme.

10.4 Ansvar for logoets nøjagtighed: Vi forudsætter, at firmaet er ejer af det anvendte logo eller har de nødvendige rettigheder til at tillade dets brug i vores markedsføring. Firmaet er ansvarlig for at sikre, at logoet er nøjagtigt og ikke krænker tredjepartsrettigheder.

10.5 Ingen tredjepartsgodkendelse: Brugen af firmaets logo i vores markedsføring indebærer ikke, at firmaet udtrykkeligt godkender eller støtter vores produkter eller tjenester, blot at de har handler hos os.

10.6 Varighed: Dette samtykke til brug af firmaets logo forbliver gældende, medmindre firmaet trækker det tilbage som beskrevet i punkt 3 eller indtil vores forretningsforhold ophører.

10.7 Ændringer i handelsbetingelser: Hvis der foretages ændringer i disse handelsbetingelser, vil vi informere firmaet om ændringerne, og det vil være firmaets ansvar at give skriftlig accept, hvis de ønsker, at brugen af deres logo fortsætter.

Salgs- og leveringsbetingelser for Karmacool.dk

1. ANVENDELSE

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance af produkter fra Gastroudstyr ApS (ejer af Karmacool.dk) (“Leverandøren”) til kunden (“Kunden”).

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til produktet fra kundens side, anført i eksem-pelvis kundens ordreafgivelse eller i Kundens generelle købsbetingelser, er ikke bindende for Leverandøren, medmindre Leverandøren skriftligt har erklæret sig indforstået med de på-gældende specifikke krav.

1.3 Såfremt der er indgået separat aftale med Leverandøren, som henviser til disse salgs- og leveringsbetingelser, udgør disse en integreret del af en sådan Aftale. Ved eventuelle uover-ensstemmelser mellem disse salgs- og leveringsbetingelser og Aftalen, skal den konkrete Af-tale have forrang.

2. KUN SALG TIL ERHVERVSDRIVENDE

2.1 Leverandøren sælger kun til erhvervsdrivende med et gyldigt CVR-nr. Der sker således ikke salg til forbrugere.

3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

3.1 Betaling er netto kontant.

3.2 Alle priser er opgivet eksklusive montering, opstilling, tilslutning, transport, moms og andre skatter og afgifter, som Leverandøren er pligtig at opkræve hos Kunden. Ved køb for mere end kr. 1000 er der gratis levering, men dette gælder kun i Danmark med undtagelse af øer uden broforbindelse.

3.3 Der tages forbehold for prisændringer og åbenlyse trykfejl.

3.4 Såfremt der i perioden mellem ordrebekræftelse, tilbud, bestilling og levering sker stigninger i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, skat, toldsatser, import- eller eksportafgif-ter, kurs- eller valutaforandringer eller andre forhold udenfor Leverandørens kontrol, er Le-verandøren berettiget til at forhøje prisen tilsvarende mod angivelse af årsagen til prisforhøjelsen.

3.5 Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav mod Leverandøren i Leverandø-rens fakturaer.

4. LEVERING OG RETUR

4.1 Medmindre andet er aftalt, er leveringstiderne vejledende.

4.2 Levering sker for Kundens regning og risiko. Kunden kan således ikke rette et krav mod Leve-randøren for eventuelle skader opstået efter Produktet er overleveret til transportfirmaet. Eventuelle transportskader skal afklares med transportfirmaet. Ved køb for mere end kr. 500 er der gratis levering, men dette gælder kun i Danmark med undtagelse af øer uden brofor-bindelse.

4.3 Leverandøren leverer ikke produkter uden for Danmarks grænser.

4.4 Dersom Kunden ikke er til stede på det aftalte tidspunkt og sted, skal Kunden betale kr. 495 for at få leveret Produktet igen.

4.5 Leverandøren tager kun leverede produkter retur efter forudgående aftale og senest 8 dage efter modtagelse af Produktet.

4.6 Indgås der aftale om, at det leverede Produkt skal returneres, gælder følgende:

4.6.1 Kunden skal betale minimum 20 % af Produktets pris til Leverandøren, dog minimum 250 kroner.

4.6.2 Varen tages kun retur, hvis den er i original ubrudt emballage.

5. FORSINKELSE

5.1 Er Leverandøren vidende om, at forsinkelse vil indtræffe, eller synes forsinkelse sandsynlig, skal dette uden ophold skriftligt meddeles Kunden. Årsagen til forsinkelsen skal angives, samt så vidt muligt hvornår tidspunkt for levering kan forventes at finde sted.

5.2 Medmindre forsinkelse med levering skyldes grov uagtsomhed hos Leverandøren, udskydes leveringstidspunktet i det omfang det efter omstændighederne skønnes rimeligt. I øvrigt be-rettiger forsinket levering ikke Kunden til erstatning for eventuelt tab som følge af forsinkel-sen.

6. REKLAMATION OG ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1 Det skal fremhæves, at Købelovens bestemmelser herom er fraveget.

6.2 Billeder af Produktet på Leverandørens hjemmeside er kun vejledende og der kan forekom-me afvigelser

6.3 Når Kunden har modtaget Produktet, er Kunden forpligtet til straks at undersøge Produktet.

6.4 Reklamationer over mangler, der er eller burde være opdaget ved den i pkt. 6.3 nævnte undersøgelse, skal fremsættes skriftligt over for Leverandøren senest 8 dage efter Kundens modtagelse af Produktet.

6.5 Såfremt mangelen først viser sig senere, skal reklamation dog altid ske straks herefter.

Reklamation skal under alle omstændigheder senest være fremsat over for Leverandøren:

(a) ved køb af nye Produkter: 1 år efter modtagelsen,

(b) ved køb af brugte Produkter: 30 dage efter modtagelsen, eller

(c) ved køb af reservedele: 30 dage efter modtagelsen

Ved reklamation efter udløbet af ovenstående periode kan Kunden ikke længere gøre man-gelsindsigelser gældende over for Leverandøren.

Kundens mangelsbeføjelser er nærmere beskrevet I pkt. 6.7 nedenfor.

6.6 Der foreligger en mangel, hvis Leverandørens Produkt er væsentligt ringere end de mellem Kunden og Leverandøren aftalte specifikationer.

Der foreligger ikke en mangel ved Produktet:

(a) hvis Produktet i al væsentlighed lever op til det aftalte, uanset om Produktet kan anvendes som forudsat af Kunden,

(b) hvis der er tale om fejl eller problemer, som kan henføres til begivenheder, som Kunden bærer risikoen for, som f.eks. urigtig montering foretaget af andre end Le-verandøren, ukorrekt anvendelse, overbelastning, ukorrekt opbevaring eller man-gelfuld vedligeholdelse, herunder manglende rengøring og afkalkning,

(c) hvis Kunden i strid med produktdokumentation og/eller modtagne anbefalinger anvender Produktet sammen med andre produkter eller tilbehør på en måde, som påvirker dets funktion eller egenskaber,

(d) hvis Kunden ændrer eller foretager indgreb i Produktet uden Leverandørens tilla-delse,

(e) hvis der er tale om almindelig slitage, herunder hvis forbrugsmaterialer (pærer, fil-ter, sikringer, pakninger m.v.) skal udskiftes, eller

(f) hvis der udføres arbejde, herunder service på Produktet af andre end de, der anvi-ses af Leverandøren, herunder af Kundens egne ansatte.

6.7 Såfremt et Produkt lider af en mangel,

(a) som Leverandøren er ansvarlig for, jf., pkt. 6.6, og

(b) som Kunden rettidigt har reklameret over, jf. pkt. 6.4 og 6.5,

Gælder følgende procedure:

6.7.1 Når manglen i fællesskab via telefon er lokaliseret af Kunden og Leverandøren, fremsender Leverandøren en ny reservedel til Kunden til brug for udbedring af manglen. Kunden vareta-ger herefter selv udbedring heraf. Det skal præciseres, at Leverandøren ikke kommer ud til Kunden i forbindelse med lokalisering af manglen. Kunder modtager således ikke yderligere servicering af Produktet/udbedring af manglen end fremsendelse af en ny reservedel.

6.7.2 Senest 14 dage efter modtagelse af den nye reservedel returnerer Kunden for egen regning den/de defekt(e) reservedel(e) til Leverandøren. Sker dette ikke, er Leverandøren berettiget til at fakturere Kunden for den nye reservedel.

6.7.3 Viser det sig, at returnerede reservedele alligevel ikke er defekte, er Leverandøren berettiget til at fakturere Kunden for nye reservedele.

6.8 Ingen af Parterne skal være ansvarlig overfor den anden Part for indirekte tab og følgeska-der, såsom handelstab, driftstab, tabt fortjeneste og lignende økonomiske tab.

6.9 Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til det for det pågældende Produkt fakture-rede beløb.

7. PRODUKTANSVAR

7.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, me-dens Produktet er i Kundens besiddelse.

7.2 I tilfælde af personskade forårsaget af Produktet, er Leverandøren ansvarlig i overensstem-melse med den til enhver tid gældende produktansvarslovs regler herom, idet Leverandøren dog ikke er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader såsom ødelagt produktion, driftstab, tidstab, avancetab, tabt fortjeneste og rentetab m.v.

7.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part underrette den anden part herom.

7.4 Kunden er pligtig til at acceptere samme værneting, som behandler en eventuel produktan-svarssag mod Leverandøren.

7.5 I den udstrækning Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Leverandørens ansvar er begrænset i henhold til dette punkt 7.

8. FORCE MAJEURE

8.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelse forårsaget af krig, optøjer, bor-gerkrig, statslig eller anden offentlig myndigheds intervention, brand, maskinskader, strejke, lockout, eksport og/eller import restriktioner, sabotagehandlinger, naturkatastrofer, valuta-restriktioner, beslaglæggelse, maskinsammenbrud, mangler ved leverancer fra underleve-randør eller forsinkelse fra underleverandør, brændstof eller andre grunde, hvorover Leve-randøren ikke har kontrol og som forårsager forsinkelse eller forhindrer levering af de(t) be-stilte Produkt(er).

9. TVISTER

9.1 Enhver tvist som udspringer af disse salgs- og leveringsbetingelser eller Parternes samhan-del, herunder om produktansvar, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Helsingør.

Altid gratis levering

på alle ordre over 1000 DKK

1 års garanti

på alle Karmacools produkter

Vi passer på miljøet

Altid kun energivenlig udstyr

Altid 100% sikker betaling

Dankort / MasterCard / Visa